Khmer nytår og forberedelser…

Jeg har lige været knap 2½ uge i Siem Reap og i løbet aNytårsfest hos Mialea 2018f den periode har der været Khmer nytår – så er vi nået til årets sidste nytår! Det bliver fejret med fester rundt omkring. DLM-gruppen var alle inviteret til fest hos Mialea, Henrik og Dinas hushjælp. Jeg skan nok spare jer for dansevideoen, så I nøjes bare med et billede. Der var også pyntet med flag, stjerner og lys ud over hele byen. Det er også et tidspunkt, hvor mange cambodjanere tager hjem til provinsen eller fx til Siem Reap. Der foregår særlige optrin ude i Angkor-området.

En del af tiden er også gået med modtagelse af ny volontør, Laura, og efterfølgende ny missionærfamilie, Simon og Monica samt deres dreng, Alfred. Laura skal fortsætte med passe Alfred mens forældrene får sprogundervisning det kommende år. Det er dejligt, at få nye folk – og særligt, når det er tidligere volontører, som vender tilbage som missionærer. Jeg håber virkelig, de fortsat må falde godt til alle sammen. Det er lidt underligt at sige ganske kort goddag, have introduktion, og så skulle jeg hjem til Phnom Penh efter små 1½ uge. Vi kender ikke meget til hinanden endnu, men det kommer vi til.

Ugerne i Siem Reap harCIMG4911 (2) også indeholdt en tur til Fjendeskoven, møder om projektansøgninger, samtaler med Pastor Kong og meget andet arbejdsrelateret.

Den mere private del involverede bla. en tidlig fødselsdagsgave til mig, da Axel og Annelise gav mig en middag på Abacus, en virkelig god fransk restaurant i Siem Reap. Så det var virkelig en aften med godt selskab og god mad!

Der var også mulighed for at se Thearas lille dreng, som virkelig er en køn baby. Laura og Caroline, 2 af volontørerne var også med på barselsbesøg. Det er dog kun Laura, som er med på billedet sammen med mig og en dejlig baby.

Thearas dreng april 2018 m Laura

Lige inden jeg tog til Siem Reap var jeg med på en udflugt…og fik da lige konstateret hvor dårlig min kondi er! Der var 412 trin op – og jeg kom suverænt og meget svedende sidst op! Vi fik prøvet lidt forskellige udgaver af khmerlege, bla. en udgave af banke-banke-bøf, hvor den ene med dårlig kondi ikke skal blive ved at løbe/gå forgæves! Jeg må ud og gå ture, mens jeg er i Danmark!

Ellers går tiden lige nu meget hurtigt med gøre de sidste ting klar til jeg skal afsted til Danmark på tirsdag – jeg kan næsten ikke rumme, at jeg sidder i Gjern om få dage! Der er stadig et par detaljer, som mangler at være klart…fx de mødeoplæg, som jeg allerede starter med på torsdag. Viborg LM – jeg håber, I er klar på at være prøveklud! I bliver udsat for lidt af hvert kan jeg allerede love!

I går var det Store Bededag – og det er jo ikke en fridag her, men vores DLM-gruppe i Phnom Penh mødtes til bedeaften hos Brian og Andrea og fik så også lige spist lidt flæskesteg samt kagekone og hveder til aftenkaffen. Jeg bliver igen mindet om, hvor vigtig bøn er – og det er godt!

Jeg tror ikke, jeg kommer til at skrive så meget på bloggen, mens jeg er i Danmark. Men jeg håber, jeg ser mange af jer i stedet.

 

ENGLISH VERSION:

KHMER NEW YEAR AND PREPARATION…

I have just been 2½ week in Siem Reap during which timNytårsfest hos Mialea 2018e there was Khmer New Year – this is the last and final new of the year! The New Year is celebrated with a lot parties and outings. The DLM-group in Siem Reap were all invited to a party at Mialea, Henrik and Dinas housekeeper. I will spare you for the video of our dancing and just show this picture. The town was decorated with flags, stars and lights. It is a time of year when many Cambodians travel to their home town or to Siem Reap. The latter because there are lots of plays and entertaining in the Angkor-area.

A good part time in Siem Reap has been used to introduce a new volunteer, Laura , and later a new missionary family, Simon and Monica with their son, Alfred. Laura will continue as child-career for Alfred while his parents are studying language. It is always good to get new people – especially when volunteers return as missionaries. I do hope they all will settle in well. It is a bit strange to have a rather short introduction time and return back to Phnom Penh. We do not know each other yet, but I hope we will.

The weeks in Siem Reap has also inCIMG4911 (2)volved a trip to Enemy Forest, meetings on project applications, talks with Pastor Kong and many other work related stuff.

The more personal part of the visit did among other things involve an early birthday present for me, when Axel and Annelise invited me for dinner at Abacus, a really nice French restaurant in Siem Reap. It was truly an evening in good company and good food!

I also had the opportunity to visit Theara, the leader of our dorm, and her baby boy, a really handsome baby. Laura and Caroline joined me on the visit, however, only Laura is in the picture with me and a beautiful baby!Thearas dreng april 2018 m Laura

Just before going to Siem Reap I toke part in a Khmer New Year excursion….and discovered how poor my physical level is at the moment! There were 412 step up – and I excelled with honors as the last one up – very out of breath and sweaty! The trip did also involve different games including a Khmer version of a running game also known in Denmark. It just confirms I really need to do some walking while I am in Denmark!

Otherwise time is flying by very quickly with preparing the last things before I leave for 6 weeks in Denmark! I cannot believe that I will be there on Wednesday! There are still a few details missing/left to be done…e.g. the power point for my church visits…Viborg DLM – I do hope you are ready to be the guinea pig! You will be exposed to a little of everything I already promise!

Yesterday was called The Day of Prayer and is a public holiday in Denmark. But that is not the case here. However, our DLM-group meet for a evening of prayer at Brian and Andreas house, which also included roast pork, a birthday cake and a special kind of buns eating on these days. The important thing was how I once again are reminded of the power of prayer – and that can never happen often enough!

I am not going to writing very often on the blog while I am in Denmark. I do instead to see and talk with many instead!

 

 

Reklamer

Tiden går…

Hvad går tiden egentlig med i min dagligdag? Her er lidt af, hvad jeg har brug tiden på de seneste uger.

Jeg har været i gang med at undersøge forskellige muligheder for eventuelle nye steder at have volontører i Phnom Penh. Jeg har talt med et bosted for børn, som ikke kan være sikkert i eget hjem, besøgt en skole hvor man gerne vil have øget fokus på at børnene lærer engelsk og talt med en koordinator på “Hands of Hope”. Efterfølgende har jeg også besøgt deres skole og set hvordan de forsøger at hjælpe børn med handicaps som autisme, Down og andre indlæringsvanskeligheder. Enkelte børn har også fysiske handicaps.

CIMG4815 (2)
Liz fortæller meget engageret om børnene, men også at det kan være svært at være eneste udlænding på en arbejdsplads. 

Med min baggrund i ortopædkirurgien bliver jeg meget ked af det, når jeg ser et ungt menneske med svær grad af klumpfod, som gør, at han sidder i kørestol. Det er noget som ville være kirurgisk rettet som barn, hvis han havde været dansker.

Resultatet af arbejdet på Hands of Hope er ofte via langsomme fremskridt, fx at et barn, som skulle mades, begynder at kunne spise selv. En proces, som er sket over et halvt års tid. Generelt mangler der stadig meget viden om, hvordan man kan arbejde med denne gruppe børn i Cambodja, så det er godt at se, der er Khmerer, som forsøger at hjælpe børnene til et bedre liv.

CIMG4822 (2)

Det er altid dejligt, når man kan få lov til at være sammen med kollegerne. Her har Phnom Penh-volontørerne fundet et nyt sted – temmelig meget inde bagved – som både var godt og hyggeligt. Vi arbejder dog på forskellige tidspunkter, så det er svært at samle alle – kvinderne i Phnom Penh i dette tilfælde. Christina kunne desværre ikke være med, at hun arbejder i cafeen på Daughters onsdage, hvor volontørerne har deres ugentlige fridag.

CIMG4803 (2)

Der går også tid med at have samtaler, købe bil til det nye missionærpar, Simon og Monica, og prøve at planlægge min kommende orlov, som jo allerede er om et par uger. Der skal fx kigges billeder og laves andagt, koordineres hvor jeg skal møde op, skal der være overnatning, hvilken mødeleder skal jeg kontakte og mange andre praktiske småting. Og så skal der også være plads til at være sammen med min familie og vennerne!

I den mere private del er jeg med i en international bibelkreds, som jeg er meget glad for og som er en stor støtte. Vi har haft lidt sociale begivenheder – som at spise sammen. De øvrige gange har det været som sammenskudsgilde, men denne gang ville vi forsøge med at grille. 2 i vores gruppe bor i samme bygning og har en indbygget bordgrill på tagterrassen. Jeg kan så fortælle at det ikke altid er let at få ild i trækul. Der skal hjælp til! Her var først sammenkrøllet papir. Var ikke nok! Så forsøgte vi med en elektrisk vifte! Heller ikke nok! Så blev det nævnt, at sprit jo nok ville sætte lidt gang i det hele. Nu var der ikke lige noget sprit til rådighed – men den ene havde da noget vodka! Så vodkaen blev hentet og der blev sprøjtet lidt på, dog heller ikke med den store effekt! Der blev endda ringet til ven for at få gode råd! Til slut fik vi dog gang i grillen med en kombination af rigeligt sammenpresset papir og viften og havde en hyggelig aften!

BBQ m fan hos Jenna (2)
Jenna var meget udholdende – og det blev belønnet!

Og ikke at forglemme – noget tid til at skrive blog…

 

ENGLISH VERSION:

TIME PASSES…..

What do I actually do in my everyday life? Well, here are some of the things I have been spending my time on the last few weeks.

I have been checking out different possibilities for having new placements for volunteers in Phnom Penh. I have spoken with the leader of a safe house for children who are not safe in their home environment, visited a school with focus on giving children a very good English education and spoken with a coordinator at “Hands of Hope”. Later I also went to see their school to see how they try to help children with learning disabilities: autism, Downs and other conditions affecting how you learn. There are also a few children with physical handicaps.

 

CIMG4815 (2)
Liz talks very enthusiastic about the children but also how it sometimes is difficult being the only ex-pat at the workplace.  

Coming from nursing in orthopedics I am saddened when I see a young person with servere clubfoot making it necessary with a wheelchair. If he had been Danish he would have had surgery as a child.

The results of the work at “Hands of Hope” is often revealed through slow progress. An example is a child you would have to feed moving on to being able to eat on her own. A process that takes part over more than 6 months. In general there are not much help for children with special needs but I am happy to see Khmer with a heart for these children. CIMG4822 (2)

It is always to be with colleagues. Here the Phnom Penh-volunteers have found a new place to eat – very much hidden in an alley – and it was a very nice place. However, it is not easy to find a time for everyone to meet up due to differences in our work schedule. In this case Christina was not able to participate because Wednesday is the day she works at the cafe at Daughters Visitor Centre – but it also the weekday the volunteers have as their day off.CIMG4803 (2)

Time is also spent for conversations, buying a car for the new missionaries, Simon and Monica, and trying to plan my furlough which coming in a few weeks. I have to look at pictures, prepare a devotional, coordinate the with congregations I am visiting, e.g. where to turn up, do I need a sleepover, who is in charge of the meeting and a lot of other small practical things. And still keep time and room for being with family and friends.

In my private life I am part of an international home group which I really appreciate and use as support. We have had a few social events – eating together. So far it has been pot luck but this time we wanted to have a barbecue. 2 in our group live in the same building and their roof terrace has a built-in barbecue. I am now able to inform that igniting the Cambodian charcoal is not easy! They really need help! First we tried crumbled paper. Not enough! Then the electric fan was added! Still not enough! Then someone mentioned alcohol might do the trick. No one had pure alcohol – but one did have vodka! The vodka was fetched and a bit sprinkled on, but again not with much effect! A friend was even called for good advice! In the end we DID get the fire going with plenty of crumbled paper and the fan and had a very enjoyable evening!

 

BBQ m fan hos Jenna (2)
Jenna was persistent – and she was rewarded in the end!

And not least – some time was also spent on writing the blog…..

 

Svært at komme ud af døren…

Forrige onsdag skulle jeg til bibelkreds – og typisk er jeg tidsoptimist, når det kommer til trafik. Så jeg var på den sene kant med at få lukket alle vinduer og komme ud af døren.

Kommer ned til Irma (bilen) – og den reagerer lidt sløvt på nøgleklikket…ja, faktisk vil hun slet ikke starte – det gode væsen!

Nå, men jeg kan ikke længere nå at komme af sted til tiden, så jeg aflyser til bibelkreds.

Næste dag leder jeg efter en mekaniker, som kører ud i Phnom Penh, og langt om længe er der også en der svarer. Samtidigt har vagten ved porten set mine problemer, så af sig selv finder han sin moto frem og kører ud for at finde startkabler. Derefter kobler han dem på en af de andre biler efter vi sammen har skubbet min, så vi kan komme til at give Irma lidt ny kraft…

Det virker! Irma starter! Så jeg kører rundt i den sydlige del af Phnom Penh med retning ud mod Killing Fields, for det er ikke et område jeg ellers kommer i. Planen var at oplade batteriet ved at køre rundt en lille times tid. Sidst på turen stopper jeg for at tanke og starter igen uden problemer.

CIMG4792.JPG
Bare for at vise Guds fantastiske skaberværk – der laves olie ud af denne frugt.

Om aftenen har Johannes, en af missionærbørnene, inviteret til 11 års fødselsdag. Igen tidsoptimist…så igen på den sene kant med at komme ud af døren!

Irma vil ikke starte!

Der er en form for små 3-hjulede taxaer, som man kan bestille via “Pass App”. Men lige den dag tager det virkelig lang tid om at gå igennem, da internettet er sløvt! Men tidsoptimisten ender med, at hun kun kommer 20 min for sent til en hyggelig fødselsdagsfejring!

Næste dag får Irma et nyt batteri, så hun kan blive samarbejdsvillig igen!

Men Irma er ikke den eneste forhindring for at komme ud af døren! Langfredag ville jeg til gudstjeneste i den anglikanske kirke, da der ikke var planlagt noget i min vanlige kirke. Jeg kan godt lide den meget liturgiske tilgang en gang i mellemCIMG4805 (2).JPG, og det har de bestemt i den anglikanske kirke.

Rutinen er jo at være lidt sent på og lukke alle vinduer inden jeg tager af sted…meeen… Jeg forsøger at lukke vinduerne ved køkkenet – men det ene hængsel brækker af…og vinduet, som er et megatungt jernvindue hænger, så jeg ikke kan lukke! Så ned for at fortælle det til vagten, som kommer og tager billede…og med en lille bøn om, at det ikke bliver regnvejr, selvom de inderste vinduer kan tage det meste.

Jeg kom lidt forsinket til gudstjeneste, men denne gang KOM jeg dog af sted!

CIMG4806 (2)
Jeg var også til gudstjeneste i Den anglikanske kirke påskelørdag – på næsten 3 timer med skuespil, skyggeteater, sang, dukketeater og meget mere ved deres gennemgang af bibelhistorien fra skabelse til påske. Det sluttede af med at de, der havde lyst kunne danse af glæde over frelsesbudskabet oppe ved alterbordet

ENGLISH VERSION:

SOME TIMES YOU JUST CAN´T GET OUT OF THE DOOR….

Wednesday before last I was going to home group. Being me – I am a time-traffic-optimist! So I was running a bit late closing all the windows and getting out of the door.

I come down to Irma (that is what my car is named) – and it is reluctant to react on the key….well, in fact she does not want to start all – the darling creature!

Sooo, I am no longer to slightly on time for home group, I cancel!

Next I look for a mechanic how will go to peoples homes and finally I get in touch with one. At the same time the guard at the gate of my house have seen my trouble. On his own initiative he grabs his moto and come back with a set of jumper cables. Then he connects them with one of my neighbor´s car after we together pushed Irma closer so she may gain some power again….

It is working! Irma starts! In order to fill up the battery I then drive around the southern part of Phnom Penh in the direction of Killing Fields which is an area I am not travelling in. I do this for almost an hour. At the end of the trip I stop to get gasoline and I start again without any problem.

CIMG4792.JPG
Just to show Gods amazing creation – this fruit is used to make oil.

In the evening Johannes, one of my colleagues children, had invited to an 11-year-birthday party. Again being the time-traffic-optimist….soooo again being late getting out of the door.

Irma will NOT start!

There is a form of small 3-wheels taxis you can order through “Pass App”. But exactly that day the internet is very slow and the order takes forever to get through! But the time-traffic-optimist ends up just being 20 minutes late for a very nice birthday celebration!

The very next day Irma gets a new car battery – so she may be able to cooperate again!

But Irma is not the only obstacle for getting out of the door! On Good Friday I wanted to attend the service at the Anglican Church because there were no service in my regular church. Sometimes I enjoy the very liturgically way things are done theCIMG4805 (2).JPGre – especially for Easter.

 

 

Now we have established my routine is run late and close all windows before I leave the house….buuut…. I try to close the window at my kitchen – but one of the hinges breaks off…and the window, which is a very heavy iron cast window, is dragging to one side so I cannot close! So down to tell the guard who comes and takes a picture (for the repair-guy)….and pray a little prayer it won´t rain even if the inder set of windows might take most of such rain.

I was late getting to the service but at least I did get to go this time!

CIMG4806 (2)
I also attended the Vigil on Easter Saturday in the Anglican Church – an almost 3 hour service with acting, shadow theater, singing, puppet show and much more in order to present the Bible from creation until Easter. At the end everybody, who wanted it,  was invited up in front to dance in joy of the salvation!

 

Konference!

En af missionærlivets frynsegoder er vores DLM-konference, hvor vi har mulighed for at være sammen på en anden måde end i hverdagen. Der er mulighed for at tale om vores arbejde, spise sammen, lege med børnene…eller se på de leger med volontører og forældre og ikke mindst kunne høre bibeltimer og have gudstjeneste sammen.

Konference Kep F18
DLM-gruppen til konference i Kep

Vi har lige haft vores konference i virkelig dejlig villa i Kep, som lå ned til vandet og med den ro, det giver at kigge ud på vandet.

Fiskerbåde v Kep marts 2018

CIMG4709

CIMG4793

Den ene aften spiste vi i The Sailing Club, som lå få hundrede meter fra konferencestedet og de kan bestemt reklamere med flot udsigt!

CIMG4740CIMG4714

Forplejningen var virkelig i top – og til stor glæde for en dansker-gruppe var der flere forskellige slags oste bla. camembert, emmentaler og gruyere. Det eneste som ikke var helt så godt var kaffen – så jeg fik bestemt ikke lige så meget kaffe som til dagligt. Der blev dog plads til cafe besøg et par gange for at rette lidt op på det.

Det ene sted, hvor vi fik kaffe….havde de også lidt andre specielle ting på menuen….

CIMG4781 (2)

CIMG4774 (2)
Men stadig med EXCELLENCE fra TripAdvisor!
CIMG4773 (2)
Vi tog ikke den dyreste drik!

Volontørerne gjorde virkelig en kæmpeindsats med børnene. Der blev leget i og uden for poolen, holdt børnetimer og øvet sang til gudstjenesten. Desuden var volontørerne også vældigt arbejdsgiver-venlige…. De ventede nemlig med at blive syge indtil de havde fuldført deres arbejdsopgaver, men så lagde 3 af dem sig også! Det var lidt ærgerligt at få maveonder på den slags tidspunkter, men desværre kan det ikke helt undgås når man bor i Cambodja.

Den næste 50 årige skulle også fotograferes – synes volontøren i hvert fald!

 

LIP i Kep marts 2018
Den næste 50 årige skulle også fotograferes – synes volontøren i hvert fald!

 

 

 

ENGLISH VERSION:

CONFERENCE!

One of the fringes of missionary life is our DLM-conference where we have the opportunity to interact more than is possible in our daily life. We may talk about work, eat together, play with the children….or watch them playing with the volunteers and parents. And not least be able to hear bible teaching and have a Danish service together.

Konference Kep F18
DLM-group at the conference in Kep

We have just had our spring conference in a really nice villa in Kep – directly on the water front. I just love the calm one gets by looking at the water.

Fiskerbåde v Kep marts 2018

CIMG4709

CIMG4793

One night we dinned at The Sailing Club, which was a few hundred meters away from our villa. They definitely have a beautiful view to advertise!

CIMG4740CIMG4714

The service war really really good – to much joy for the Danish group the food included several kinds of cheese, among others camembert, emmentaler and gruyere. The only thing lacking was good coffee – so I did not get my usual cups every day! However, there were room for a couple of coffee-trips.

One coffee place did have kind of a strange menu….

CIMG4781 (2)

CIMG4774 (2)
But still got an EXCELLENCE from TripAdvisor!
CIMG4773 (2)
We did NOT order the most expensive drink on the menu!

The volunteers really did a tremendous job with the children. There was playing in and outside the pool, bible teaching and song rehearsal for our service. Furthermore the volunteers were very employer-friendly….they did wait coming down with stomach problems until they had finished their tasks and where having a day off…and 3 of them went down! It is so annoying but impossible to avoid living in Cambodia. V

LIP i Kep marts 2018
The almost 50-year old should also be photografed – or at least the volunteer thought so!

 

 

 

Kampdag??!!

Cambodja har en officiel fridag på kvindernes internationale kampdag – som dog hedder Kvindernes internationale dag her. Og der er mange butikker, som gør alt for at der skal være gaver og glæder til kvinder. Flere restauranter gav også særlige tilbud til kvinder, så noget kunne jeg ikke stå i mod!

Kvindernes internationale kampdag 2018 - gratis drinks på Hops
Her kunne man få gratis øl eller sodavand! Holdt mig til sodavand!
CIMG4703
Et andet sted havde 15% rabat på mad – så jeg blev fristet af en tiramisu med kaffeis…

Det er fint med den slags tilbud, men heldigvis er de ikke de eneste, for der er også organisationer, som sætter fokus på kvinders rettigheder i et land, hvor det ikke altid er let at klare dagen og vejen som kvinde.

Kvinder laver oftest maden.

Kvinder har alt ansvar for børn, hvis manden vælger at gå fra hende og han betaler ikke børnepenge.

Kvinder er lavere lønnet og har ikke job-sikkerhed, hvis de bliver gravide: læs mere her

Kvinder bliver betragtet som “overmoden frugt”, hvis de ikke er gift inden de er midt/ sidst i 20´erne.

Langt de fleste i sexindustrien er kvinder.

Ofte prioriteres drenges uddannelse over pigers.

Drenge beskrive som guld, mens piger beskrives som hvidt linned. Beskidt guld kan tørres af og er stadig guld, men er det hvide linned blevet beskidt kan det ikke blive fuldstændigt rent igen.

Kvinder findes kun i fåtal indenfor de højere uddannelses- og stillingslag, fx i retssystemet og politik, se fx disse avisartikler: Kvinder i politik – Cambodja og Køn og lighed

Men der er også positive sider:

Den stedvise matriarkalske tilgang betyder at kvinder typisk står som udlejere af ejendomme (vi snakker dog ikke ejendomsmogulerne her).

Når man bliver gift flytter manden hen til kvindens familie – så må I selv beslutte om det er positivt eller ej.

Jeg vil gerne vise lidt forskellige billeder af kvinder i Cambodja, som jeg arbejder og interagerer med:

hushjælp i huset marts 2018
Rengøringshjælpen i min bygning 
CIMG4541 (2)
Min tidligere sproghjælper, Kunthea, som også mener jeg kunne være hendes mor.
CIMG4665 (2)
Sister Lena, som er en utrolig vigtig part af arbejdet i Fjendeskoven og som udstråler den mest fantastiske glæde, når hun fortæller om Jesus.
CIMG4674
Sister Chariya, who just started her second as a student of nursing. She is also an important part of the work at Prey Khmang

 

CIMG3656 (2)
Når man er en ung Khmer-kvinde kan man også være lidt forfængelig, så er det hyggeligt at ordne hår og makeup sammen! Her er det nogle af de unge, som er med i Fjendeskoven samt den ene volontør.

 

 

ENGLISH VERSION:

Cambodia has an official day off on womens international day, which in Danish is called womens international day of battle. In Cambodia many shops do lot for advertising gifts and joys for women. Several restaurants promoted special offers for women and I could not resist them all!

Kvindernes internationale kampdag 2018 - gratis drinks på Hops
This place gave free beer and Fanta! I stuck to the Fanta! 
CIMG4703
Another place had 15% discount on food – and I ended up being tempted by a tiramisu with coffee icecream…

It is all very well with these offers but I am happy that is not all that is happening on womens day or the rest of the year. There are many organizations who focus on womens right i a country where coping with everyday life is not always easy for women.

Women most often prepare meals.

Women are responsible for the children if her husband decides to leave her and there are no child-support paid by him.

Women are paid less wages and do not have job security when they are pregnant: read more here

Women are considered “overripe fruit” if they are not married before they are in their mid to late twenties.

Most sex workers are women.

Often education of boys are prioritize to girls.

Boys are described as gold while girls are described as white linen. Dirty gold may be wiped be clean again and has maintained its value. When the white linen becomes dirty it may never become completely clean and pristine again.

There are still very few women in higher education and jobs, e.g. within the judicial system and politics which are referenced in these articles: Women in politics and gender equality??

On the positive note:

The partial matriarchal society means women generally are the landlord of houses rented out (though we are not talking the finance building mogul here).

Upon marriage the husbond moves in with the wife´s family – it is up to you to decide whether that is a good thing or not!

Lastly I would like to show pictures of different women I work and interact with in Cambodia:

hushjælp i huset marts 2018
The lady who cleans in my building 
CIMG4541 (2)
My former language helper, Kunthea, who also says I could be her mother.
CIMG4665 (2)
Sister Lena, who is a very important part of the work at Prey Khmang and she radiates the most glorious joy when she talks about Jesus!
CIMG4674
Sister Chariya, who just started her second year as a student of nursing. She is also an important part of the work at Prey Khmang
CIMG3656 (2)
Being a young Khmer-woman may also involve a little bit of vanity so it is nice to do hair and makeup together. Here some of the young women helping in Prey Khmang and one of our volunteers. 

 

 

 

Kongebarn!

CIMG2492
Solopgang ved Angkor Wat

“Kingdom of Wonder”  – det er en af termer, som Cambodja beskriver sig selv med, hvilket nogle gange føles underligt, når man ser nød, misbrug og fattigdom rundt om sig. Men så er der også steder som Angkor Wat, det kæmpe smil som Bong Oun (min hushjælp) møder mig med eller en tidlig lun morgenstund med lidt vind samt en kop kaffe, og så passer navnet alligevel meget godt. Det har dog også fået mig til at tænke på, at som kristen er jeg et kongebarn og min kongelige far har virkelig har givet mig et “Kingdom of Wonder”. En arv, som Gud gerne vil, at jeg må dele ud af – for den er ikke bare begrænset til mig – tværtimod! Han er uendelig rig! Og nogle gange, når det hele er svært og uoverskueligt, er det trygt at vide, at en dag skal alt misbrug, mørke, uenighed, sygdom forsvinde, for Gud har planlagt og forbereder en helt ny bolig i Hans “Kingdom of Wonder”.

Solnedgang LIPs vindue i gang PP
Mona, en af mine gæster, tog dette smukke billede i min opgang.

En anden af min kongelige fars gaver er forbøn. Det er en gave, som jeg må brug  i hverdagen, også selvom man så ikke kan sove før efter kl 3, fordi der foregår noget i Danmark, som der skal bedes for. Det er også en gave, som  andre giver mig, fx en fredag hvor det hele var meget svært og én så efterfølgende fortæller, at lige den dag skulle vedkommende bede særligt for mig.

Og så kommer der lige et totalt emneskift: Jeg er trafik-tids-optimist – og tror altid at trafikken lige retter sig, når jeg skal igennem…hvilken den faktisk også gør nogle gange. Selvom jeg også prøver at øve mig på at komme af sted i bedre tid. Til gengæld er jeg madspisnings-pessimist, så jeg får næsten altid lavet for meget kage…men det kan dog også vendes til noget positivt med gode rester! Tirsdag havde DLM-gruppen i Phnom Penh vores ugentlige samling, og da det var den samling, som ligger tættest på DLMs 150 års jubilæum som var 1.3., tænkte jeg at der dog skulle være lidt markering.  Bare en lille smule glæde og taknemmelighed over alle dem som er gået foran os og de, som nu går sammen med os. Nu snakker vi jo danskere og LM´ere…så ikke nogen fejring uden kage. Jeg havde overvejet lagkage (der var konkret ønske om en Othellolagkage) men nogle ting tager bare lidt længere tid at lave herude. Så derfor blev det lakrids panne cotta og pæretærte – der skal jo være noget uanset hvad man kan lide. Og det er her, at mad-pessimisten kom i spil. Jeg har endda et par portioner panne cotta til fryseren, selvom 3 volontører har hjulpet med at spise rester. Så må vi se, om der bliver til en Othello på et andet tidspunkt!

CIMG4625 (2)
Jeg fik ikke taget et “kage-billede”, men her er der gang i fiskeriet på Mekong i Phnom Penh

Det nærmer sig den varme sæson nu – varmen er så småt på vej tilbage. I onsdags havde jeg et skype-møde med DLM i Hillerød, hvor folk fortæller, at der var -12 grader til morgen i Danmark og jeg sidder og overvejer om det ikke er ok, at jeg føler mig lidt rigelig varm eller om det virkelig bare er alderen som trykker….MEEEN et lille tjek på vejr-appen viste en real-feel temperatur på 40 grader, så dér kunne jeg godt se en vis fornuft i en omfordelingsnøgle eller at overskudsdeling kom i anvendelse. Jeg er virkelig taknemmelig for min vifte på den slags dage!

ENGLISH VERSION:

A ROYAL CHILD!

 

CIMG2492
Sunrise at Angkor Wat

 

“Kingdom of Wonder”  – that is one of the names Cambodia describe herself with. That may feel weird looking around and seeing need, abuse and poverty. But then there are places like Angkor Wat, the giant smile Bong Oun (my house help) greets me with or the early morning breeze I meet on the balcony as I enjoy a cup of coffee and then the name makes sense. It has also made me remember that being a Christian I am a royal child and my royal father has truly given me a “Kingdom of Wonder”. An inheritance God wants me to share – because it is not just a limited gift to me – quite the opposite! He is immensely rich! Whenever things are dark and just to big to handle – well then is soo safe to know that all abuse, darkness, disagreement and sickness will disappear because God is planning and preparing a totally new home for me in His “Kingdom of Wonder”.

Solnedgang LIPs vindue i gang PP
Mona, one of my guests, toke this beautiful picture in my hallway.

Another of my royal fathers gift is prayer. It is a gift I am allowed to use in my everyday life, even if it means not sleeping until after 3 am because there are some things you need to pray about in Denmark. I also receive the same gift from others, e.g. on Friday when everything was very difficult and I later learn another was commissioned to pray for me that particular day!

And now a completely change of subject: I am a traffic-time-optimist – always believing traffic will adjust and let me through…which actually do happen some times. However, I do try to work on leaving in good time! On the other hand I am a food-eating-pessimist, which means I pretty much always makes to much cake…then again that may prove to be positive with nice leftovers! Tuesday the DLM had our weekly gathering. On the 1st of March the DLM also had our 150th anniversary and because of that I thought there should be a small event. Just a little something to mark our gratitude and joy over those who walked before us. Well being Danes and DLMs…you cannot celebrate without cake. I thought about making an Othello-cake (google if you do not know what it is) but somethings just takes longer to make in Cambodia. Instead I decided on licorice panne cotta and pear pie – something for all tastes! Which brings us to the food-eating-pessimist! I still have a couple of panne cotta portions in the freezer despite having 3 volunteers eating leftovers! And we will have to see about the Othello-cake at some point!

CIMG4625 (2)
I never got around to taking a “cake-picture” instead this is fishing at the Mekong River in Phnom Penh

The hot season is drawing closer – and heat is really beginning to feel! Wednesday I had a Skype-meeting with our home office in Denmark and they told about snow and -12 degrees Celcius. I am sitting in my chair and feeling quite warm…wondering if it okay to feel warm or if it just age-related….BUUUUT a quick check on the weather-app shows a real-feel temperature of 40 degrees Celsius. I would not mind a bit of reallocation or “profit-sharing”! I am really grateful for my fan on such days!

Gæster!

Der har væretsovende volontører og fodmassage SR mange gæster de sidste par måneder – og det er så godt at se folk. Men man kan nu også blive lidt træt bagefter! Nu begynder den varme tid snart og der kommer normalvis ikke mange gæster, hvilket nok er meget godt, for tingene foregår lidt langsommere, når det bliver varmt. Og som man kan se, er jeg ikke den eneste som kan blive træt – Phnom Penh-volontørerne var i Siem Reap og vi gik sammen ud for at få fodmassage, hvilket var MEGET afslappende for nogle… Der er så et par mine gæster, som vil sige, at det var på tide jeg fik mig taget sammen til det…og jeg må bekende, at det var pigerne som var de aktive dér!

Gudstjeneste LIP gæster jan 2018
Børnene var dog forsvundet andre steder hen i lejligheden for at lege!

Det har været godt at kunne være sammen med venner fra min hjem-menighed i Aarhus, selvom vi blev udfordret af 2 dårlige arme på hvert sit menneske. Heldigvis havde vi også 2 sæt gode arme, som bla. hjalp med at forberede en søndagsfrokost efter en dansk gudstjeneste – hvor vi var 26 mennesker i min lejlighed. Så mange stole har jeg ikke, men heldigvis har volontørerne et par måtter, som de bragte med til at sidde på.

 

Gæster og Swendsen SR 2018
I følge nogle kolleger herude er et besøg i Cambodja ikke et rigtigt besøg, hvis du ikke har været på Swensens og spist deres fine is-arrangementer. Her Siem Reap-volontørerne og Aarhus-“pigerne”

Jeg har også haft familiebesøg af min faster, onkel, kusine og mand, så nu er der også nogen i min familie, som har set hvor jeg bor og arbejder. Der er altid nogle ting, som er lettere at forholde sig til, når man har set det.

Og ikke mindst har LME, LMs efterskole i Sønderjylland, også været på besøg. Her kunne unge mennesker fra forskellige kulturer mødes og lære lidt af hinanden. Det er selvfølgelig begrænset, hvor dybt man kan nå på en 10-dages tur i Cambodja, men jeg tror, at efterskoleeleverne har mødt nogle unge kristne Khmere, som har glæde i deres tro, også når tingene er svære.

CIMG4640
Et lille pigekor sang et par sange til gudstjeneste i den Khmer-kirke, hvor min sproghjælper, Srej Nit og hendes mand er ledere.

 

Pizza LME 2018
LME´erne til pizza-spisning i min lejlighed

 

 

LME pizza spisning hos LIP 2018
LME´erne fik også lov til at sidde på måtter – og høre om at være volontør på Daughters samt fortælle om hvad de selv har fået med af indtryk fra turen til “Kingdom of Wonder”

 

Alle gæsterne har mødt et land, som både har en storslået (fx Angkor-tiden og Angkor Wat) og tung (fx Killing fields) historie med sig, men samtidigt et land, hvor mennesker møder Jesus og finder nyt liv. Et land, hvor kirken ikke har givet op, men arbejder på at forandre vilkårene, fx ved arbejdet i Fjendeskoven. Et land, hvor man skal passe på lommetyvene når man går eller kører i tuk tuk. Et land, hvor der næsten ikke kan tages for mange billeder. Et land, hvor glade og tunge dage går hånd i hånd – og sådan er det vel for de fleste af os.

 

CIMG4607
Solnedgangstur på Mekong-floden – Aage Dyssegaard fortæller om at job-missionær
LME forstander i baren 2018
En tur i baren – LME boede på vandrehjem i Phnom Penh….og heldigvis serveres der også sodavand!

 

Jeg håber dog for Cambodja, at der bliver flere og flere gode dage – DLM forsøger at gøre sin lille del for at hjælpe med til det, selvom vi også er gæster i dette forunderlige land.

 

ENGLISH VERSION:

GUESTS!

There has been a lot sovende volontører og fodmassage SRof visitors over the last few months – and it is so good to be with the guests. But you might also get a bit tired afterwards! The warmth is coming back these days and that means fewer guests normally which might be a blessings since everything moves a bit slower in the heat. And it is clear I am not the only on to get tired – the Phnom Penh-volunteers came to Siem Reap and we went out to get a foot massage, which apparently were VERY relaxing for some… There are a couple of my guests who will say that it was about time I got around to doing that…and I have to confess that the girls were actually the active part in that enterprise!

Gudstjeneste LIP gæster jan 2018
The children had disappeared elsewhere to play!

It has been good to be with friends from my home church in Aarhus, Denmark, even though we were challenged by 2 sets of sore arms. Luckily we also had a couple good arms on 2 other people that e.g. helped prepare for Sunday lunch after the Danish service in my appartement. Only 26 persons attended and I am not the happy owner of that many chairs but the volunteers brought a couple of mats to sit on.

 

Gæster og Swendsen SR 2018
According to some of my colleges a visit to Cambodia is not a real visit unless you get to eat ice cream at Swensens. Here the Siem Reap-volunteers and the Aarhus-“girls”

I also had a family-visit by my aunt, uncle, cousin and husbond so now some of my family have seen where I live and work. Some things are just easier to understand when you have seen the places and taken part, even a just a little, in ones life.

And not least has students from DLMs boarding school, LME, been visiting. That gave young people from different cultures the opportunity to meet and learn a bit from each other. You cannot learn everything about Cambodia on a 10-day trip but you do get some impressions. And the students got to meet young Christian Khmer with such joy in Christ even on days on uncertainty and hardship.

CIMG4640
A small girls choir sang a few songs in the Khmer-church which my language-tutor, Srej Nit and her husbond are leading. 
Pizza LME 2018
LMEs are eating pizza at my place
LME pizza spisning hos LIP 2018
The students also sat on mats – and heard about voluntering at Daughters of Cambodia. They also told about their impressions on the journey in “Kingdom of Wonder”.

All the guests have meet a country with a great past, e.g. the Angkor period and Angkor Wat and the heavy and dreadful past, e.g. Killings Fields, but also a country where people are meeting Jesus and finding a new life in Him. A country, where the church has not resigned but works to change peoples life, e.g. the work in Prey Kmang. A country, where you have to watch out for the pick pockets whether walking or driving a tuk-tuk. A country, where good and bad times go hand in hand – which actually be the truth for most of us.

CIMG4607
Students on a sunset cruise on the Mekong River – Aage Dyssegaard talks about being a tent-maker missionary
LME forstander i baren 2018
A trip to the bar – LME lived at a hostel near Riverside in Phnom Penh….and I am happy to report the bar also serves soft drinks!

I do hope for Cambodia that the good days will grow in number – DLM strives to our little part in making that happen as guests in this amazing country.

 

Det hjælper!

Jeg har haft en arm som ikke kunne flyttes mere end 5 grader – men nu er der heldigvis positive nyheder, for jeg nu er stort set i stand til løfte som normalt! Det er sket ved bøn, fysioterapi, hvile og NSAID (smertestillende medicin, som også virker lidt på betændelse). Jeg var bange for at det skulle være en frossen skulder, men det virker det heldigvis ikke til at være. Jeg fastholder dog, at fysioterapeuter får torturundervisning! Der er dog nu så meget fremgang, at jeg kunne snakke under sidste behandling – og ingen tårer!

Hele denne oplevelse gør også at jeg måske kan føle lidt mere med (nybagte) forældre – det er svært at klare sig igennem uden regelret søvn … for mit vedkommende ved at være tvunget til at sove på ryggen og vågne pga. smerter hver gang jeg forsøgte at vende mig.

Hvordan er det lige – skal man komme med de spændende historier…jf. blogindlægget for et par uger siden… hvordan fortæller jeg godt og relevant om min hverdag? En hverdag, som i forrige uge har været præget af at se serier på computeren og bruge min arm så lidt som muligt i det hele taget – og så blev der lige tid til en enkelt lille tenniskamp med en eller anden pige, som hedder Caroline som endte med at vinde den sidste kamp i Australien.

Jeg arbejdede lige så stille mere og mere i sidste uge, men ikke for længe på computeren. Og så er der også de praktiske forhold, som fx når der skal ordnes visa og det også indebærer, at der skMunke - tak (2)al købes kasser a 30 bibler. DET kan min arm ikke holde til at flytte rundt på, så der er jeg vældig taknemmelig for, at jeg har kunnet tage Savy, vores alt-mulig-mand, med, så bærer han kasserne for mig.

Billedet er taget, mens vi sad og ventede på at kontoret skulle åbne. To munke får almisse og giver i retur en bøn til disse forretningsdrivere.

IT HELPS!!

I have had problems with my right arm – I was unable to lift it more than 5 degrees! I am happy to report there has been great progress because I am pretty much back to normal function. The cure has been prayer, physiotherapy, rest and mild painkillers with anti-inflammatory effects. I were pretty concerned it would be a frozen shoulder and am so grateful it does seem to be. However, I do maintain physiotherapists have lessons in afflicting pain! (Sorry – a bit dark Danish sarcasm!) Fortunately the progress is so significant I were able to during treatment – and without any tears!

This entire experience makes my sympathies for parents (with infants) even more profound – it is so difficult to get through everyday life without good sleep.  In my case being forced to sleep on my back and wake up due to pains when I were moving around.

Then again – how about the exciting stories…thinking back on my blogpost a couple a weeks ago…how do I tell right and relevant about my everyday life? A daily life that recently has been with filled with watching TV-series on the computer and use my arm as little as possible. And also finding time to watch a specific tennis match with some Danish girl named Caroline who ended up winning the final game in some city in Australia…

I have slowly started to woMunke - tak (2)rk more and more during the last week but not to long on the computer. And there are practical things, like getting visa which also implies buying boxes of 30 bibles each. THAT is too much for my arm, which makes me very grateful that our handy-man, Savy, are able to help med carry the boxes.

This picture was taken while we were waiting for the office to open. Two monks are asking for donations and in return give a blessing to these shopkeepers.

 

 

 

Update

Dette bliver bare helt kort, for jeg skriver ikke meget på computeren i disse dage, da jeg har haft en meget smertende skulder, særligt den sidste gode uges tid, hvor jeg ikke har kunnet bruge højre arm. Det  er formentlig en betændelsesreaktion og det går bedre nu med smertestillende og fysioterapi, men bed fortsat for heling!

Og så et enkelt lille billede fra Riverside, hvor der gøres klar fra morgenstunden til dagens gøremål i forretningen.

CIMG4473 (2)

ENGLISH VERSION:

UPDATE!

This is going to be very short because I am not writing a lot the computer these days due an injured shoulder especially over the last week, probably inflamation. During this time I have had difficulties using my right arm. It IS going better with pain killers and physiotherapy but please pray for healing!

I will just add a single picture from Riverside, where the preparations for day in the little shop is done in the early hours of the day.CIMG4473 (2)

Møder og morfin!

Egentlig tænkte jeg tidligere på ugen, hvad skal jeg skrive om i denne uge?? Det har været en uge præget af forberedelser til møder og møder…og det er bare ikke særligt spændende i en blog – eller er det?? Der er fx samtaler om, hvordan vi kan bevare overblikket samt udvikle arbejdet i Fjendeskoven, som jo både har en evangeliserende dimension og en diakonal dimension med uddannelse og sundhed – og det ER jo spændende. Selvom jeg må indrømme det nok er lidt svært at få det spændende med i en blog.

Så er det jo godt med venner som kommer på besøg og som kan sørge for lidt dramatik til ugens blogindlæg. Jeg har den seneste uge haft 3 veninder fra Aroskirken på besøg og vi havde tilfældigvis booket samme fly til Siem Reap. Jeg skulle arbejde og de skulle på sightseeing! Deres tur startede ude i Angkor-området. Mens Pastor Kong, Axel og jeg er på vej tilbage efter et møde, ringer telefonen. Min ene veninde, Mona, er faldet og har brug for smertestillende for at komme op igen – kan jeg hjælpe? Så Pastor Kong og jeg kører hen til et apotek. Jeg spørger: Kan jeg få noget morfin? Ekspedienten (E) rækker ind under disken og tager nogle tabletter frem: Ja, jeg har disse 30 mg depottabletter. Mig: Har du ikke noget mindre? E: Nej, desværre. Nå, så tænker jeg et par sekunder: Har du noget injektionsvæske til intravenøst eller intramuskulært? E rækker igen ind under disken: Ja, her er en ampul. Mig: kan jeg få en sprøjte? E finder en frem. Mig: og en spritserviet? E finder et par stykker! Og det var uden jeg sagde, at jeg var sygeplejerske, uden nogen recept eller identifikationspapirer! Der røg dog også nogle Ibumetin og Pamol med i posen!

Så bevæbnet med dette kørte Pastor Kong og jeg til Angkor. Han fik overtalt personalet til at lade mig komme ind uden at skulle betale indgangsbilletten, de ville dog lige se medicinen først! Pastor Kong fandt også mine gæster ved vejledning fra deres tuk tuk chauffør. Mona var dog nu i stand at flytte sig lidt, og vi blev enige om at droppe morfinen! Nu har jeg så også fået undersøgt den kliniks standard, som vi henviser til. Og Mona fik sit røntgenbillede med! Heldigvis kan hun fortsætte med turen, selvom der ting, som hun ikke kan med en revne i overarmsknoglen. Vi ville dog have været ilde stedt uden Pastor Kongs hjælp!

 

Mona - efter fald
Mona kunne heldigvis spise lidt sen frokost på trods af alle strabadserne!

Der er så nu emneskift: Church of Siem Reap er en meget ung kirke og der kommer flere og flere børn i disse år. Så nu er man ved at bygge et område, så børnene også har et sted at være under børnekirken. Og DET går hurtigt! Materialerne kom torsdag morgen og fredag eftermiddag er fundamentet allerede godt på vej!

 

CIMG4531

Børnekirkebyggeri jan 2018

Ugen endte så alligevel med at være godt fyldt op, så derfor kommer ugens indlæg først i dag og ikke i fredags som vanligt!

ENGLISH VERSION

MEETINGS AND MORPHINE!

Actually I was wondering earlier in the week: what to write about this week?? It has been a week with preparing for meetings and meetings…and that is really not that exiting in a blog – or is it?? I could mention the meeting on how to keep an overview and further evolvement on the work in Enemy Forrest which has a dual purpose of evangelism and diaconalism of health care and education – and THAT is exiting! Even though I must admit it is probably just a bit difficult to get the exitement into the blog.

Then all is good when friends come for a visit and bring all the drama with them that may be used in the blog entry for this week. I have had 3 friends from my home church visting here over the last week and by coincident we were on the same flight to Siem Reap. I was going to work and they were going sightseeing. Their tour started out in the Angkor area. While Pastor Kong, Axel and I were coming back from a meeting my phone rings. One of my friends, Mona, has taken a fall and needs stronger pain medicine to able to be moved – can I help?? So Pastor Kong and I drive to a pharmacy. I ask: Is it possible to get some morphine? The seller (S) reaches in and pulls out some tablets: Yes, I have these 30 mg release tablets. Me: Do you not have anything in a smaller dosage? S: No, I am sorry. Me, thinking a few seconds: Do you have anything for intramuscular or intravenous injections? S reached in again and pulls out a small container. Me: and a syringe? S finds one. Me: And alcohol swab? S finds a couple. All this without me mentioning being a nurse, having the need for a prescription or any kind of identification! I did add a few Ibuprofen and Paracetamol to the cocktail!

Armed with all this Pastor Kong and I drove out to Angkor. He persuaded the staff to let me in with out a ticket after explaining about the accident and they saw the medicine. Pastor Kong also found my friends with the guidance of their tuk tuk driver. Mona was now able to move a little bit and we agreed not to administer the morphine. And now I have checked the standards on the clinic we refer to. Mona was also given her x-ray for keeps! Fortunately she is able to continue even though there are things she can not do with a small fracture of her humerus. However, I and all my friends are truly grateful for the help Pastor Kong provided or everything might have proven much more difficult!

 

Mona - efter fald
Mona were able to eat a little bit of lunch after all the trials of the day!

Total change of subject: Church of Siem Reap consists of many young people and that means more and more children over the last few years. Therefore is an area behind the church being prepared for Sunday School. And they move fast! Materials arrived Thursday morning and Friday the fundation is well under way!

 

CIMG4531

Børnekirkebyggeri jan 2018

So the week ended up being quite busy anyway so therefore did this blog turn out to be published today and not on Friday as usually!