Kampdag??!!

Cambodja har en officiel fridag på kvindernes internationale kampdag – som dog hedder Kvindernes internationale dag her. Og der er mange butikker, som gør alt for at der skal være gaver og glæder til kvinder. Flere restauranter gav også særlige tilbud til kvinder, så noget kunne jeg ikke stå i mod!

Kvindernes internationale kampdag 2018 - gratis drinks på Hops
Her kunne man få gratis øl eller sodavand! Holdt mig til sodavand!
CIMG4703
Et andet sted havde 15% rabat på mad – så jeg blev fristet af en tiramisu med kaffeis…

Det er fint med den slags tilbud, men heldigvis er de ikke de eneste, for der er også organisationer, som sætter fokus på kvinders rettigheder i et land, hvor det ikke altid er let at klare dagen og vejen som kvinde.

Kvinder laver oftest maden.

Kvinder har alt ansvar for børn, hvis manden vælger at gå fra hende og han betaler ikke børnepenge.

Kvinder er lavere lønnet og har ikke job-sikkerhed, hvis de bliver gravide: læs mere her

Kvinder bliver betragtet som “overmoden frugt”, hvis de ikke er gift inden de er midt/ sidst i 20´erne.

Langt de fleste i sexindustrien er kvinder.

Ofte prioriteres drenges uddannelse over pigers.

Drenge beskrive som guld, mens piger beskrives som hvidt linned. Beskidt guld kan tørres af og er stadig guld, men er det hvide linned blevet beskidt kan det ikke blive fuldstændigt rent igen.

Kvinder findes kun i fåtal indenfor de højere uddannelses- og stillingslag, fx i retssystemet og politik, se fx disse avisartikler: Kvinder i politik – Cambodja og Køn og lighed

Men der er også positive sider:

Den stedvise matriarkalske tilgang betyder at kvinder typisk står som udlejere af ejendomme (vi snakker dog ikke ejendomsmogulerne her).

Når man bliver gift flytter manden hen til kvindens familie – så må I selv beslutte om det er positivt eller ej.

Jeg vil gerne vise lidt forskellige billeder af kvinder i Cambodja, som jeg arbejder og interagerer med:

hushjælp i huset marts 2018
Rengøringshjælpen i min bygning 
CIMG4541 (2)
Min tidligere sproghjælper, Kunthea, som også mener jeg kunne være hendes mor.
CIMG4665 (2)
Sister Lena, som er en utrolig vigtig part af arbejdet i Fjendeskoven og som udstråler den mest fantastiske glæde, når hun fortæller om Jesus.
CIMG4674
Sister Chariya, who just started her second as a student of nursing. She is also an important part of the work at Prey Khmang

 

CIMG3656 (2)
Når man er en ung Khmer-kvinde kan man også være lidt forfængelig, så er det hyggeligt at ordne hår og makeup sammen! Her er det nogle af de unge, som er med i Fjendeskoven samt den ene volontør.

 

 

ENGLISH VERSION:

Cambodia has an official day off on womens international day, which in Danish is called womens international day of battle. In Cambodia many shops do lot for advertising gifts and joys for women. Several restaurants promoted special offers for women and I could not resist them all!

Kvindernes internationale kampdag 2018 - gratis drinks på Hops
This place gave free beer and Fanta! I stuck to the Fanta! 
CIMG4703
Another place had 15% discount on food – and I ended up being tempted by a tiramisu with coffee icecream…

It is all very well with these offers but I am happy that is not all that is happening on womens day or the rest of the year. There are many organizations who focus on womens right i a country where coping with everyday life is not always easy for women.

Women most often prepare meals.

Women are responsible for the children if her husband decides to leave her and there are no child-support paid by him.

Women are paid less wages and do not have job security when they are pregnant: read more here

Women are considered “overripe fruit” if they are not married before they are in their mid to late twenties.

Most sex workers are women.

Often education of boys are prioritize to girls.

Boys are described as gold while girls are described as white linen. Dirty gold may be wiped be clean again and has maintained its value. When the white linen becomes dirty it may never become completely clean and pristine again.

There are still very few women in higher education and jobs, e.g. within the judicial system and politics which are referenced in these articles: Women in politics and gender equality??

On the positive note:

The partial matriarchal society means women generally are the landlord of houses rented out (though we are not talking the finance building mogul here).

Upon marriage the husbond moves in with the wife´s family – it is up to you to decide whether that is a good thing or not!

Lastly I would like to show pictures of different women I work and interact with in Cambodia:

hushjælp i huset marts 2018
The lady who cleans in my building 
CIMG4541 (2)
My former language helper, Kunthea, who also says I could be her mother.
CIMG4665 (2)
Sister Lena, who is a very important part of the work at Prey Khmang and she radiates the most glorious joy when she talks about Jesus!
CIMG4674
Sister Chariya, who just started her second year as a student of nursing. She is also an important part of the work at Prey Khmang
CIMG3656 (2)
Being a young Khmer-woman may also involve a little bit of vanity so it is nice to do hair and makeup together. Here some of the young women helping in Prey Khmang and one of our volunteers. 

 

 

 

Reklamer

Kongebarn!

CIMG2492
Solopgang ved Angkor Wat

“Kingdom of Wonder”  – det er en af termer, som Cambodja beskriver sig selv med, hvilket nogle gange føles underligt, når man ser nød, misbrug og fattigdom rundt om sig. Men så er der også steder som Angkor Wat, det kæmpe smil som Bong Oun (min hushjælp) møder mig med eller en tidlig lun morgenstund med lidt vind samt en kop kaffe, og så passer navnet alligevel meget godt. Det har dog også fået mig til at tænke på, at som kristen er jeg et kongebarn og min kongelige far har virkelig har givet mig et “Kingdom of Wonder”. En arv, som Gud gerne vil, at jeg må dele ud af – for den er ikke bare begrænset til mig – tværtimod! Han er uendelig rig! Og nogle gange, når det hele er svært og uoverskueligt, er det trygt at vide, at en dag skal alt misbrug, mørke, uenighed, sygdom forsvinde, for Gud har planlagt og forbereder en helt ny bolig i Hans “Kingdom of Wonder”.

Solnedgang LIPs vindue i gang PP
Mona, en af mine gæster, tog dette smukke billede i min opgang.

En anden af min kongelige fars gaver er forbøn. Det er en gave, som jeg må brug  i hverdagen, også selvom man så ikke kan sove før efter kl 3, fordi der foregår noget i Danmark, som der skal bedes for. Det er også en gave, som  andre giver mig, fx en fredag hvor det hele var meget svært og én så efterfølgende fortæller, at lige den dag skulle vedkommende bede særligt for mig.

Og så kommer der lige et totalt emneskift: Jeg er trafik-tids-optimist – og tror altid at trafikken lige retter sig, når jeg skal igennem…hvilken den faktisk også gør nogle gange. Selvom jeg også prøver at øve mig på at komme af sted i bedre tid. Til gengæld er jeg madspisnings-pessimist, så jeg får næsten altid lavet for meget kage…men det kan dog også vendes til noget positivt med gode rester! Tirsdag havde DLM-gruppen i Phnom Penh vores ugentlige samling, og da det var den samling, som ligger tættest på DLMs 150 års jubilæum som var 1.3., tænkte jeg at der dog skulle være lidt markering.  Bare en lille smule glæde og taknemmelighed over alle dem som er gået foran os og de, som nu går sammen med os. Nu snakker vi jo danskere og LM´ere…så ikke nogen fejring uden kage. Jeg havde overvejet lagkage (der var konkret ønske om en Othellolagkage) men nogle ting tager bare lidt længere tid at lave herude. Så derfor blev det lakrids panne cotta og pæretærte – der skal jo være noget uanset hvad man kan lide. Og det er her, at mad-pessimisten kom i spil. Jeg har endda et par portioner panne cotta til fryseren, selvom 3 volontører har hjulpet med at spise rester. Så må vi se, om der bliver til en Othello på et andet tidspunkt!

CIMG4625 (2)
Jeg fik ikke taget et “kage-billede”, men her er der gang i fiskeriet på Mekong i Phnom Penh

Det nærmer sig den varme sæson nu – varmen er så småt på vej tilbage. I onsdags havde jeg et skype-møde med DLM i Hillerød, hvor folk fortæller, at der var -12 grader til morgen i Danmark og jeg sidder og overvejer om det ikke er ok, at jeg føler mig lidt rigelig varm eller om det virkelig bare er alderen som trykker….MEEEN et lille tjek på vejr-appen viste en real-feel temperatur på 40 grader, så dér kunne jeg godt se en vis fornuft i en omfordelingsnøgle eller at overskudsdeling kom i anvendelse. Jeg er virkelig taknemmelig for min vifte på den slags dage!

ENGLISH VERSION:

A ROYAL CHILD!

 

CIMG2492
Sunrise at Angkor Wat

 

“Kingdom of Wonder”  – that is one of the names Cambodia describe herself with. That may feel weird looking around and seeing need, abuse and poverty. But then there are places like Angkor Wat, the giant smile Bong Oun (my house help) greets me with or the early morning breeze I meet on the balcony as I enjoy a cup of coffee and then the name makes sense. It has also made me remember that being a Christian I am a royal child and my royal father has truly given me a “Kingdom of Wonder”. An inheritance God wants me to share – because it is not just a limited gift to me – quite the opposite! He is immensely rich! Whenever things are dark and just to big to handle – well then is soo safe to know that all abuse, darkness, disagreement and sickness will disappear because God is planning and preparing a totally new home for me in His “Kingdom of Wonder”.

Solnedgang LIPs vindue i gang PP
Mona, one of my guests, toke this beautiful picture in my hallway.

Another of my royal fathers gift is prayer. It is a gift I am allowed to use in my everyday life, even if it means not sleeping until after 3 am because there are some things you need to pray about in Denmark. I also receive the same gift from others, e.g. on Friday when everything was very difficult and I later learn another was commissioned to pray for me that particular day!

And now a completely change of subject: I am a traffic-time-optimist – always believing traffic will adjust and let me through…which actually do happen some times. However, I do try to work on leaving in good time! On the other hand I am a food-eating-pessimist, which means I pretty much always makes to much cake…then again that may prove to be positive with nice leftovers! Tuesday the DLM had our weekly gathering. On the 1st of March the DLM also had our 150th anniversary and because of that I thought there should be a small event. Just a little something to mark our gratitude and joy over those who walked before us. Well being Danes and DLMs…you cannot celebrate without cake. I thought about making an Othello-cake (google if you do not know what it is) but somethings just takes longer to make in Cambodia. Instead I decided on licorice panne cotta and pear pie – something for all tastes! Which brings us to the food-eating-pessimist! I still have a couple of panne cotta portions in the freezer despite having 3 volunteers eating leftovers! And we will have to see about the Othello-cake at some point!

CIMG4625 (2)
I never got around to taking a “cake-picture” instead this is fishing at the Mekong River in Phnom Penh

The hot season is drawing closer – and heat is really beginning to feel! Wednesday I had a Skype-meeting with our home office in Denmark and they told about snow and -12 degrees Celcius. I am sitting in my chair and feeling quite warm…wondering if it okay to feel warm or if it just age-related….BUUUUT a quick check on the weather-app shows a real-feel temperature of 40 degrees Celsius. I would not mind a bit of reallocation or “profit-sharing”! I am really grateful for my fan on such days!

Gæster!

Der har væretsovende volontører og fodmassage SR mange gæster de sidste par måneder – og det er så godt at se folk. Men man kan nu også blive lidt træt bagefter! Nu begynder den varme tid snart og der kommer normalvis ikke mange gæster, hvilket nok er meget godt, for tingene foregår lidt langsommere, når det bliver varmt. Og som man kan se, er jeg ikke den eneste som kan blive træt – Phnom Penh-volontørerne var i Siem Reap og vi gik sammen ud for at få fodmassage, hvilket var MEGET afslappende for nogle… Der er så et par mine gæster, som vil sige, at det var på tide jeg fik mig taget sammen til det…og jeg må bekende, at det var pigerne som var de aktive dér!

Gudstjeneste LIP gæster jan 2018
Børnene var dog forsvundet andre steder hen i lejligheden for at lege!

Det har været godt at kunne være sammen med venner fra min hjem-menighed i Aarhus, selvom vi blev udfordret af 2 dårlige arme på hvert sit menneske. Heldigvis havde vi også 2 sæt gode arme, som bla. hjalp med at forberede en søndagsfrokost efter en dansk gudstjeneste – hvor vi var 26 mennesker i min lejlighed. Så mange stole har jeg ikke, men heldigvis har volontørerne et par måtter, som de bragte med til at sidde på.

 

Gæster og Swendsen SR 2018
I følge nogle kolleger herude er et besøg i Cambodja ikke et rigtigt besøg, hvis du ikke har været på Swensens og spist deres fine is-arrangementer. Her Siem Reap-volontørerne og Aarhus-“pigerne”

Jeg har også haft familiebesøg af min faster, onkel, kusine og mand, så nu er der også nogen i min familie, som har set hvor jeg bor og arbejder. Der er altid nogle ting, som er lettere at forholde sig til, når man har set det.

Og ikke mindst har LME, LMs efterskole i Sønderjylland, også været på besøg. Her kunne unge mennesker fra forskellige kulturer mødes og lære lidt af hinanden. Det er selvfølgelig begrænset, hvor dybt man kan nå på en 10-dages tur i Cambodja, men jeg tror, at efterskoleeleverne har mødt nogle unge kristne Khmere, som har glæde i deres tro, også når tingene er svære.

CIMG4640
Et lille pigekor sang et par sange til gudstjeneste i den Khmer-kirke, hvor min sproghjælper, Srej Nit og hendes mand er ledere.

 

Pizza LME 2018
LME´erne til pizza-spisning i min lejlighed

 

 

LME pizza spisning hos LIP 2018
LME´erne fik også lov til at sidde på måtter – og høre om at være volontør på Daughters samt fortælle om hvad de selv har fået med af indtryk fra turen til “Kingdom of Wonder”

 

Alle gæsterne har mødt et land, som både har en storslået (fx Angkor-tiden og Angkor Wat) og tung (fx Killing fields) historie med sig, men samtidigt et land, hvor mennesker møder Jesus og finder nyt liv. Et land, hvor kirken ikke har givet op, men arbejder på at forandre vilkårene, fx ved arbejdet i Fjendeskoven. Et land, hvor man skal passe på lommetyvene når man går eller kører i tuk tuk. Et land, hvor der næsten ikke kan tages for mange billeder. Et land, hvor glade og tunge dage går hånd i hånd – og sådan er det vel for de fleste af os.

 

CIMG4607
Solnedgangstur på Mekong-floden – Aage Dyssegaard fortæller om at job-missionær
LME forstander i baren 2018
En tur i baren – LME boede på vandrehjem i Phnom Penh….og heldigvis serveres der også sodavand!

 

Jeg håber dog for Cambodja, at der bliver flere og flere gode dage – DLM forsøger at gøre sin lille del for at hjælpe med til det, selvom vi også er gæster i dette forunderlige land.

 

ENGLISH VERSION:

GUESTS!

There has been a lot sovende volontører og fodmassage SRof visitors over the last few months – and it is so good to be with the guests. But you might also get a bit tired afterwards! The warmth is coming back these days and that means fewer guests normally which might be a blessings since everything moves a bit slower in the heat. And it is clear I am not the only on to get tired – the Phnom Penh-volunteers came to Siem Reap and we went out to get a foot massage, which apparently were VERY relaxing for some… There are a couple of my guests who will say that it was about time I got around to doing that…and I have to confess that the girls were actually the active part in that enterprise!

Gudstjeneste LIP gæster jan 2018
The children had disappeared elsewhere to play!

It has been good to be with friends from my home church in Aarhus, Denmark, even though we were challenged by 2 sets of sore arms. Luckily we also had a couple good arms on 2 other people that e.g. helped prepare for Sunday lunch after the Danish service in my appartement. Only 26 persons attended and I am not the happy owner of that many chairs but the volunteers brought a couple of mats to sit on.

 

Gæster og Swendsen SR 2018
According to some of my colleges a visit to Cambodia is not a real visit unless you get to eat ice cream at Swensens. Here the Siem Reap-volunteers and the Aarhus-“girls”

I also had a family-visit by my aunt, uncle, cousin and husbond so now some of my family have seen where I live and work. Some things are just easier to understand when you have seen the places and taken part, even a just a little, in ones life.

And not least has students from DLMs boarding school, LME, been visiting. That gave young people from different cultures the opportunity to meet and learn a bit from each other. You cannot learn everything about Cambodia on a 10-day trip but you do get some impressions. And the students got to meet young Christian Khmer with such joy in Christ even on days on uncertainty and hardship.

CIMG4640
A small girls choir sang a few songs in the Khmer-church which my language-tutor, Srej Nit and her husbond are leading. 
Pizza LME 2018
LMEs are eating pizza at my place
LME pizza spisning hos LIP 2018
The students also sat on mats – and heard about voluntering at Daughters of Cambodia. They also told about their impressions on the journey in “Kingdom of Wonder”.

All the guests have meet a country with a great past, e.g. the Angkor period and Angkor Wat and the heavy and dreadful past, e.g. Killings Fields, but also a country where people are meeting Jesus and finding a new life in Him. A country, where the church has not resigned but works to change peoples life, e.g. the work in Prey Kmang. A country, where you have to watch out for the pick pockets whether walking or driving a tuk-tuk. A country, where good and bad times go hand in hand – which actually be the truth for most of us.

CIMG4607
Students on a sunset cruise on the Mekong River – Aage Dyssegaard talks about being a tent-maker missionary
LME forstander i baren 2018
A trip to the bar – LME lived at a hostel near Riverside in Phnom Penh….and I am happy to report the bar also serves soft drinks!

I do hope for Cambodia that the good days will grow in number – DLM strives to our little part in making that happen as guests in this amazing country.

 

Det hjælper!

Jeg har haft en arm som ikke kunne flyttes mere end 5 grader – men nu er der heldigvis positive nyheder, for jeg nu er stort set i stand til løfte som normalt! Det er sket ved bøn, fysioterapi, hvile og NSAID (smertestillende medicin, som også virker lidt på betændelse). Jeg var bange for at det skulle være en frossen skulder, men det virker det heldigvis ikke til at være. Jeg fastholder dog, at fysioterapeuter får torturundervisning! Der er dog nu så meget fremgang, at jeg kunne snakke under sidste behandling – og ingen tårer!

Hele denne oplevelse gør også at jeg måske kan føle lidt mere med (nybagte) forældre – det er svært at klare sig igennem uden regelret søvn … for mit vedkommende ved at være tvunget til at sove på ryggen og vågne pga. smerter hver gang jeg forsøgte at vende mig.

Hvordan er det lige – skal man komme med de spændende historier…jf. blogindlægget for et par uger siden… hvordan fortæller jeg godt og relevant om min hverdag? En hverdag, som i forrige uge har været præget af at se serier på computeren og bruge min arm så lidt som muligt i det hele taget – og så blev der lige tid til en enkelt lille tenniskamp med en eller anden pige, som hedder Caroline som endte med at vinde den sidste kamp i Australien.

Jeg arbejdede lige så stille mere og mere i sidste uge, men ikke for længe på computeren. Og så er der også de praktiske forhold, som fx når der skal ordnes visa og det også indebærer, at der skMunke - tak (2)al købes kasser a 30 bibler. DET kan min arm ikke holde til at flytte rundt på, så der er jeg vældig taknemmelig for, at jeg har kunnet tage Savy, vores alt-mulig-mand, med, så bærer han kasserne for mig.

Billedet er taget, mens vi sad og ventede på at kontoret skulle åbne. To munke får almisse og giver i retur en bøn til disse forretningsdrivere.

IT HELPS!!

I have had problems with my right arm – I was unable to lift it more than 5 degrees! I am happy to report there has been great progress because I am pretty much back to normal function. The cure has been prayer, physiotherapy, rest and mild painkillers with anti-inflammatory effects. I were pretty concerned it would be a frozen shoulder and am so grateful it does seem to be. However, I do maintain physiotherapists have lessons in afflicting pain! (Sorry – a bit dark Danish sarcasm!) Fortunately the progress is so significant I were able to during treatment – and without any tears!

This entire experience makes my sympathies for parents (with infants) even more profound – it is so difficult to get through everyday life without good sleep.  In my case being forced to sleep on my back and wake up due to pains when I were moving around.

Then again – how about the exciting stories…thinking back on my blogpost a couple a weeks ago…how do I tell right and relevant about my everyday life? A daily life that recently has been with filled with watching TV-series on the computer and use my arm as little as possible. And also finding time to watch a specific tennis match with some Danish girl named Caroline who ended up winning the final game in some city in Australia…

I have slowly started to woMunke - tak (2)rk more and more during the last week but not to long on the computer. And there are practical things, like getting visa which also implies buying boxes of 30 bibles each. THAT is too much for my arm, which makes me very grateful that our handy-man, Savy, are able to help med carry the boxes.

This picture was taken while we were waiting for the office to open. Two monks are asking for donations and in return give a blessing to these shopkeepers.

 

 

 

Update

Dette bliver bare helt kort, for jeg skriver ikke meget på computeren i disse dage, da jeg har haft en meget smertende skulder, særligt den sidste gode uges tid, hvor jeg ikke har kunnet bruge højre arm. Det  er formentlig en betændelsesreaktion og det går bedre nu med smertestillende og fysioterapi, men bed fortsat for heling!

Og så et enkelt lille billede fra Riverside, hvor der gøres klar fra morgenstunden til dagens gøremål i forretningen.

CIMG4473 (2)

ENGLISH VERSION:

UPDATE!

This is going to be very short because I am not writing a lot the computer these days due an injured shoulder especially over the last week, probably inflamation. During this time I have had difficulties using my right arm. It IS going better with pain killers and physiotherapy but please pray for healing!

I will just add a single picture from Riverside, where the preparations for day in the little shop is done in the early hours of the day.CIMG4473 (2)

Møder og morfin!

Egentlig tænkte jeg tidligere på ugen, hvad skal jeg skrive om i denne uge?? Det har været en uge præget af forberedelser til møder og møder…og det er bare ikke særligt spændende i en blog – eller er det?? Der er fx samtaler om, hvordan vi kan bevare overblikket samt udvikle arbejdet i Fjendeskoven, som jo både har en evangeliserende dimension og en diakonal dimension med uddannelse og sundhed – og det ER jo spændende. Selvom jeg må indrømme det nok er lidt svært at få det spændende med i en blog.

Så er det jo godt med venner som kommer på besøg og som kan sørge for lidt dramatik til ugens blogindlæg. Jeg har den seneste uge haft 3 veninder fra Aroskirken på besøg og vi havde tilfældigvis booket samme fly til Siem Reap. Jeg skulle arbejde og de skulle på sightseeing! Deres tur startede ude i Angkor-området. Mens Pastor Kong, Axel og jeg er på vej tilbage efter et møde, ringer telefonen. Min ene veninde, Mona, er faldet og har brug for smertestillende for at komme op igen – kan jeg hjælpe? Så Pastor Kong og jeg kører hen til et apotek. Jeg spørger: Kan jeg få noget morfin? Ekspedienten (E) rækker ind under disken og tager nogle tabletter frem: Ja, jeg har disse 30 mg depottabletter. Mig: Har du ikke noget mindre? E: Nej, desværre. Nå, så tænker jeg et par sekunder: Har du noget injektionsvæske til intravenøst eller intramuskulært? E rækker igen ind under disken: Ja, her er en ampul. Mig: kan jeg få en sprøjte? E finder en frem. Mig: og en spritserviet? E finder et par stykker! Og det var uden jeg sagde, at jeg var sygeplejerske, uden nogen recept eller identifikationspapirer! Der røg dog også nogle Ibumetin og Pamol med i posen!

Så bevæbnet med dette kørte Pastor Kong og jeg til Angkor. Han fik overtalt personalet til at lade mig komme ind uden at skulle betale indgangsbilletten, de ville dog lige se medicinen først! Pastor Kong fandt også mine gæster ved vejledning fra deres tuk tuk chauffør. Mona var dog nu i stand at flytte sig lidt, og vi blev enige om at droppe morfinen! Nu har jeg så også fået undersøgt den kliniks standard, som vi henviser til. Og Mona fik sit røntgenbillede med! Heldigvis kan hun fortsætte med turen, selvom der ting, som hun ikke kan med en revne i overarmsknoglen. Vi ville dog have været ilde stedt uden Pastor Kongs hjælp!

 

Mona - efter fald
Mona kunne heldigvis spise lidt sen frokost på trods af alle strabadserne!

Der er så nu emneskift: Church of Siem Reap er en meget ung kirke og der kommer flere og flere børn i disse år. Så nu er man ved at bygge et område, så børnene også har et sted at være under børnekirken. Og DET går hurtigt! Materialerne kom torsdag morgen og fredag eftermiddag er fundamentet allerede godt på vej!

 

CIMG4531

Børnekirkebyggeri jan 2018

Ugen endte så alligevel med at være godt fyldt op, så derfor kommer ugens indlæg først i dag og ikke i fredags som vanligt!

ENGLISH VERSION

MEETINGS AND MORPHINE!

Actually I was wondering earlier in the week: what to write about this week?? It has been a week with preparing for meetings and meetings…and that is really not that exiting in a blog – or is it?? I could mention the meeting on how to keep an overview and further evolvement on the work in Enemy Forrest which has a dual purpose of evangelism and diaconalism of health care and education – and THAT is exiting! Even though I must admit it is probably just a bit difficult to get the exitement into the blog.

Then all is good when friends come for a visit and bring all the drama with them that may be used in the blog entry for this week. I have had 3 friends from my home church visting here over the last week and by coincident we were on the same flight to Siem Reap. I was going to work and they were going sightseeing. Their tour started out in the Angkor area. While Pastor Kong, Axel and I were coming back from a meeting my phone rings. One of my friends, Mona, has taken a fall and needs stronger pain medicine to able to be moved – can I help?? So Pastor Kong and I drive to a pharmacy. I ask: Is it possible to get some morphine? The seller (S) reaches in and pulls out some tablets: Yes, I have these 30 mg release tablets. Me: Do you not have anything in a smaller dosage? S: No, I am sorry. Me, thinking a few seconds: Do you have anything for intramuscular or intravenous injections? S reached in again and pulls out a small container. Me: and a syringe? S finds one. Me: And alcohol swab? S finds a couple. All this without me mentioning being a nurse, having the need for a prescription or any kind of identification! I did add a few Ibuprofen and Paracetamol to the cocktail!

Armed with all this Pastor Kong and I drove out to Angkor. He persuaded the staff to let me in with out a ticket after explaining about the accident and they saw the medicine. Pastor Kong also found my friends with the guidance of their tuk tuk driver. Mona was now able to move a little bit and we agreed not to administer the morphine. And now I have checked the standards on the clinic we refer to. Mona was also given her x-ray for keeps! Fortunately she is able to continue even though there are things she can not do with a small fracture of her humerus. However, I and all my friends are truly grateful for the help Pastor Kong provided or everything might have proven much more difficult!

 

Mona - efter fald
Mona were able to eat a little bit of lunch after all the trials of the day!

Total change of subject: Church of Siem Reap consists of many young people and that means more and more children over the last few years. Therefore is an area behind the church being prepared for Sunday School. And they move fast! Materials arrived Thursday morning and Friday the fundation is well under way!

 

CIMG4531

Børnekirkebyggeri jan 2018

So the week ended up being quite busy anyway so therefore did this blog turn out to be published today and not on Friday as usually!

 

Happy new year 2018!

Glædeligt nytår! Nu er årets første nytår overstået i Cambodja, men der kommer 2 mere frem til midt april. Denne nytårsfejring foregik først med en international gudstjeneste om formiddagen i ICF, hvor jeg normalt går i kirke. Om eftermiddagen havde kollegiet i Phnom Penhs ledere, Lysom og Sithoun, inviteret mig med til gudstjeneste der, som så var en julegudstjeneste (fordi d. 25.12 ikke er en fridag i Cambodja, og de kristne khmere fejrer jul der og ikke d. 24 som i Danmark). Det foregik ude på kollegiet sammen min. 100 andre. Gudstjenesten indeholdt bl.a. inkl sang, 3 skuespil og prædiken og efterfølgnede aftensmad. Efter det, forløb det, at der var et program for de unge…så jeg tog videre til en anden fest, jeg var inviteret til. Jeg hørte senere, at de unge blev ved til den fuldstændig lyse morgen – og det ER jeg blevet for gammel til!

 

CIMG4448 (2)
Forskellige traditionelle danse blev senere blandet med mere moderne – her er det dog de traditionelle.

 

 

CIMG4462 (2)
Maria, Josef og det lille Jesusbarn har besøg af hyrder og vismænd

 

 

CIMG4464
Prædiken på engelsk ved den norske præst Kjetil og oversættelse til Khmer ved kollegiets lokale præst, Sithuon. Det gør det noget lettere at følge med i prædikenen!

 

CIMG4471 (2)
På dette tidspunkt var jeg tilbage i de flade sandaler!

Den næste del af nytårsaften var sammen men en gruppe internationale venner fra godt kl 20 til 1, hvor vi bla. hvad quiz-spil og undertegnede var rimmelig god til sportsspørgsmålene – vi slog mandegruppen! Så en hyggelig aften med masser af snacks og snak, nedtælling til midnat og jeg tog endda et lille sip champagne! Fyrværkeriet kunne vi dog kun høre, hvilket så også lød ret voldsomt, men desværre ikke se.

Nu vi er i gang med gentagelser af højtider, er det også blevet også juleaften nr 2 – for i juledagene, da jeg snakkede med folk i Danmark spurgte nogle, hvorfor jeg ikke sagde tak for pakken…som så ikke var kommet frem endnu og jeg ikke vidste var på vej! Nu er de kommet – ikke bare én, men hele TRE pakker, så jeg tror mit ansigtsudtryk var som et barns juleaften! Det var bare så dejlig en overraskelse!

CIMG4498
Fiskerne er ude på floden 

Om onsdagen har volontørerne en fridag fra arbejdet i børnehaven på Daughters. De fik mig overtalt til, at vi skulle se solopgangen ud over floden på Riverside…så jeg hentede dem kl 5.55 så vi kunne nå solopgangen kl 6.20. Desuden mente de, at vi skulle nyde-yde-nyde. Så efter solopgangen stod den på lidt træning på nogle udendørs redskab langs floden…og hvor den gamle godt kunne blive deprimeret, når hun så, hvordan nogle khmere let svingede benet op på den høje barre! Heldigvis var der lidt nyde igen bagefter, så den stod på en god white-chocolatte-frappe bagefter…og vi skal ikke gå ind i kalorietælleri her!

 

 

CIMG4484
Flot solopgang – faktisk næsten flottere på kameraet end i virkeligheden!

 

 

 

 

ENGLISH VERSION:

HAPPY NEW YEAR 2018!

Happy New Year! This was the of the years new years celebrations in Cambodia – two more to come until April. This celebration started out in the morning with the service at the international church, ICF, I usually attend. In the afternoon I attended the Christmas service at the dorm in Phnom Penh by invitation of Lysom and Sithuon, who run the dorm brilliantly. It was a Christmas service because Khmer-people celebrate Christmas on the 25th of December but being in a Buddhist country that is not a day off. Instead the celebration toke place on New Years Eve. There were more than 100 hundred students, friends and families that came to be a part of the festivities! The service included singing, 3 plays, sermon and later on dinner after the service. The rumor was, that there would be a programme for the younger group…so I went on to celebrate New Year at another party. The young went on until the very bright morning! – and I am too old for that!

CIMG4448 (2)
Different traditional dances were later mixed with more modern – these are the traditional dances and costumes.
CIMG4462 (2)
Mary, Josef and baby Jesus are visited by the shepherds and the wise men. 
CIMG4464
Sermon in English by the Norwegian pastor, Kjetil, and translation to Khmer by the pastor at the dorm, Sithuon. English makes it easier to understand the sermon!
CIMG4471 (2)
Now back in my normal flat sandals!

The following part of New Years Eve was spent with a group of expat friends from around 8 pm until 1 am. It included a quiz and I was not half-bad at the sports questions – and we DID BEAT the men! A very nice evening with plenty of snacks, midnight count down and I even toke a sip of champagne! The fireworks were very loud but unfortunately we were not able to see any of it!

Now I am having more than one of the seasons – it has kind of been a second Christmas too! Some of my family and friends from Denmark asked when we talked during the holidays why I did not say: Thank you for the present! Sadly it had not arrived yet and I did not know it was coming! Now THEY have arrived – and not just one but THREE presents! I think I looked like a child on Christmas day! It was just such a nice surprise!

CIMG4498
Fishermen out on the river 

The volunteers usually have Wednesdays off from their work in day care at Daughters. They then persuaded me into going early in the morning to see the sunrise at Riverside in Phnom Penh. So I picked them up at 5.55 am in order to be on time to see the sunrise at 6.20. Furthermore they thought we could enjoy-work out-enjoy. So after the sunrise we did do a LITTLE workout on some outdoor equipment along the river…and making the old one a bit depressed watching older Khmer-people easily swing their leg onto the barre! Happily we did get to another part of enjoying – a nice white-chocolatte-frappe… and there is no counting calories here!

 

CIMG4484
Beautiful sunrise – almost prettier on camera than in real life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It´s cold outside – Christmas is here!

CIMG4374 (2)Det var koldt da jeg kom tilbage fra min ferie i Australien. Temperaturen der er meget forskellig fra, hvordan det normalt er i Phnom Penh, hvor der typisk er en tung fugtig varme. Mens jeg var af sted, påstod min telefons vejr-app, at der var 18!! – 18 grader i Phnom Penh! Jeg troede ikke den opdaterede rigtigt, men så skrev Axel på Facebook, at de havde 15!! grader i Siem Reap! Så det var dejligt at komme hjem til for en dansker – men opfattelsen af hvad der er koldt afhænger meget af, hvor man normalt bor! Vagten i min bygning, har 4 lag tøj på, for han FRYSER!! Dog ikke mere end han ikke har lange bukser på! Temperaturen var som en rigtig GOD dansk sommerdag! Jeg må dog indrømme, at jeg har haft en cardigan på en enkelt morgen, hvor det var lidt køligt, da jeg havde åbnet vinduerne, som jeg normalt gør. Nu er vi måske lidt mere normale temperaturer omkring de 32 grader i dag!

I år foregik min julefejring i Siem Reap, hvor næsten hele DLM-gruppen var samlet. Der var næsten 40 til en dansk julegudstjeneste – lokalt boende danskere, missionærer, volontører og gæster – så lyder julesalmer af noget!

CIMG4394 (3)
Gudstjenesten foregik hos Axel og Annelise
CIMG4387 (2).JPG
Annelise stod for AL maden til 21 mennesker – og der var styr på køkken, andebryster og sukker-kartofler og ris a la mande, ja alt! Jeg fik dog lov til at snige lidt gammeldags hvidkål med ind!

Der er også mange gaver, når vi er så mange mennesker. Der var aftalt på forhånd, at alle skulle give noget til alle. Nogle af os valgte dog at gå sammen eller give som familie! Der dog stadig rigtig MANGE pakker! Så jeg er blevet vældig begavet med bøger, en indrammet udgave af min yndlingssang, kort over Fjendeskovsområdet og rødt blæk til fingeraftryk (Axel synes, mit kontorudstyr og stedsans har nogle mangler! Heldigvis gav han også en krus til kaffe med!) og meget andet. Jeg ved heller ikke helt, hvordan jeg skal tolke det forklæde, jeg fik fra 3 af volontørerne! 🙂

CIMG4420 (2)

CIMG4423 (2)
Ingen dansk juleaften uden slik, godter og for sundhedens skyld – mandariner 

Jeg håber, I hver især har haft en dejlig jul – for mig er det lettere at huske Jesu komme til jorden som den reelle grund til julefejringen i et land, som nok har taget noget af det kommercielle ved julen til sig, men slet ikke i samme grad og så længe før selve julen, som i Danmark. Særligt hotellerne har dog taget julepyntningen til sig, så volontørerne og jeg tog på en tuk-tuk og kiggede på de forskellige varianter.

Juleudstilling SR 2017
Dette var nok en tredjedel af udstillingen, men jeg kunne ikke have det hele på ét billede!
Juletræ m flasker (2)
Juledag gik jeg en tur og kom forbi dette ret alternative juletræ foran en restaurant!

Så jeg vil slutte årets sidste blogindlæg med mange ønsker om et velsignet nytår til alle!

 

ENGLISH VERSION:

CIMG4374 (2)It was COLD when I came back from my holiday in Australia. The temperature in Australia is very different from the normal Phnom Penh temperature with heat and humidity. While I was gone the weather-app on my phone claimed it was 18!! really …  18 degrees Celsius in Phnom Penh. I thought there was something wrong with the app, but then Axel, a colleague, wrote on Facebook they had 15!! degrees Celsius in Siem Reap! So for a Dane that was nice to come home to! However, the perception of cold and warm is very depended of your place of origin! The guard at my building is wearing 4 lays of shirts because he was COLD!! Did not make him put long trousers on though! The temperature was like a really GOOD Danish summers day! However, I do have to admit I have worn a cardigan ONE morning because it became a bit chilly when I opened the windows as part of my usual routine. Now it is back to more normal temperatures with a sweet 32 degrees Celsius today

This year I celebrated Christmas in Siem Reap, where almost everyone from the DLM-group gathered around. And yes: Danes celebrate Christmas on Christmas Eve. We were almost 40 people to a Danish Christmas service: Danes living in Siem Reap, missionaries, volunteers and guests – that makes caroling worth your while!

CIMG4394 (3)
The service was at Axel and Annelises house
CIMG4387 (2).JPG
Annelise was in charge of EVERYTHING concerning the Christmas dinner for 21 people – and she ran a tight shift on the kitchen and had absolutely everything under control: duck, red cabbage, sugar coated potatoes, rice pudding – just everything! I was allowed to sneak in some white cabbage from my part of Denmark!

Being so many people also involves a lot of presents! Beforehand we agreed that everyone would get everyone something! Some of us did choose to give as a group or within the family. Still – there were sooooo many gifts! I have been blessed with books, a framed handwritten copy of my favorite song, a map of Preykmang (where DLM have our health care project) and red ink for making official fingerprints (Axel thought my home office supplies and sense of direction were  somewhat lacking! Luckily he also gave a coffee mug to with the other things!) and that is not even all my presents. However, I do not quite know how to interpret the apron I got from 3 of the volunteers 🙂CIMG4420 (2)

CIMG4423 (2)
No Danish Christmas Eve without candy, treats and for health´s sake – tangerines 

I hope it has been a lovely Christmas for each and everyone of you – for me it is easier to remember the reel reason for celebrating Christmas: the coming of Jesus into our world because I live in a country that might have adopted some of the commercialism of the season but not as much as in Denmark. However, especially the hotels have bought into decorating. The volunteers and I took a tuk-tuk drive past some of the hotels and their variations in Siem Reap.

Juleudstilling SR 2017
This was probably a third of the display but I was not able to get everything into ONE picture!
Juletræ m flasker (2)
Christmas day involved a walk past a restaurant where I saw this rather speciel Christmas tree!

So the final blog entry of 2017 ends with wishes for a blessed New Year to everyone!!

 

Fortæl!

Når man lige har været på ferie, så er der mange som spørger: “hvordan var det?” når man kommer hjem igen. Det er også allerede sket de par dage jeg har været hjemme i Cambodja. Der har været mange skønne mad- og naturoplevelser, afslapning og boglæsning, svømmeture og vabler samt masser af kaffe!  Men det, som fylder lige nu er, at under selve ferien har der været så mange muligheder for at fortælle om tro og liv, når jeg siger, at jeg bor i Cambodja. Jeg ligner jo ikke just en cambodjaner, så det naturlige spørgsmål er: hvorfor bor du der?

CIMG3842
Den første strand fra morgenstunden på Rottnest Island

Jeg har været på togtur tværs gennem Australien fra Perth til Sydney, hvor det sociale aspekt var en vigtig del af turen, så det gav mange muligheder for at fortælle om mit liv og de valg der har været som følge af Guds plan med mig. Men også andre steder, fx  på en vandretur i nationalparken ved Noosa, hvor jeg sad på en bænk da et ungt hollandsk par spurgte om de også måtte sidde sammen med mig i skyggen og vi så faldt i snak. Eller da jeg var tilbage ved indgangen til nationalparken og hørte et barn tale dansk og så spurgte, hvorfor den familie var her.

CIMG4152
God mulighed for at snakke, læse eller hygge sammen i togets salonvogn.
CIMG4071
Togturen var inkl. mad – og det var rigtig god mad og svært at vælge nogle gange!
CIMG4113
Broken Hill – er der andre end mig som har set “De flyvende læger”?

Her kommer lidt billeder, som viser hvor forskellig naturen er i Australien:

CIMG3985

CIMG4139

CIMG3941

CIMG4326

CIMG4194At være sammen med andre kristne og møde gæstfriheden hos mine med-kristne har også været en stor del af denne ferie. Jeg startede ud i Perth, hvor jeg boede hos en jeg gik på hold med på All Nations Christian College. Hun var “house-sitter” i et fantastik hus med udsigt til både Swan River og havet. Det er altså noget med bare sidde stille og kigge på vand! Et andet møde var en den skotske presbyterianske  kirke i Freemantle med et skilt, som sagde at kirken var åben. Jeg kom lige under den sidste sang ifm. en kort middagsgudstjeneste, men faldt i snak med nogle af deltagerne. Og præsten kendte lidt til ICF her i Phnom Penh, fordi han kendte den tidligere præst – lille verden! I Noosa, hvor jeg havde planlagt lidt badeferie, fandt jeg en luthersk kirke. Så den måtte jeg da besøge! Igen var folk åbne og venlige og snaksaglige. Præsten hed Hansen, og var af dansk-amerikansk afstamning og havde været på besøg i DK! En anden var så venlig at køre mig tilbage til mit hotel og invitere på aftensmad den følgende dag. Det var så godt at møde mennesker på den måde – hvor vi har et fælleskab, fordi vi har en fælles tro!

CIMG3875
Det ligner næsten et kort – tænker på, hvordan Gud har vist mig vej de seneste par år!

Jeg kan godt lide at gå på kirkegårde, der er oftest meget fredeligt. Og så er det interessant at se, hvad folk har fået skrevet på gravstenene. Den eneste kirkegård jeg nåede omkring denne gang var kirkegården på Rottnest Island. Det er en lille kirkegård, hvor de fleste gravesteder var med børn. Det som slog mig var, at trods forvitring mv. så stod korset igen på de fleste sten – det blev et kæmpe vidnesbyrd for mig om hvad der bærer igennem både livet og døden.

CIMG3904

Med det i tanke vil jeg glæde mig til at fejre det lille barn, der blev født som både Gud og menneske i en stald for mere end 2000 år siden og gennemførte sin mission med netop at dø på et kors og derved overvinde døden!

Glædelig jul!

 

ENGLISH VERSION:

DO TELL!

Upon returning from holiday many will ask: how was it? That has already been the case after my returning home to Cambodia from my Australia-trip. There has been a lot of good food, great nature, relaxation, book readings, swimming and not least a lot of coffee! However, what comes to mind right now is the many opportunities to tell about faith and life when I say I live in Cambodia. I do not exactly look Cambodian – so the natural question is: why do you live there?

CIMG3842
The first beach in the morning at Rottnest Island

I did a train ride across Australia from Perth to Sydney where the social interaction was a very important part of the journey and provide plenty of good conversations on my life choices based on God leading me. The same happened when resting on a bench at a national park in Noosa when a young Dutch couple asked to join me and we started talking. Or coming back from the walk through the national park and hearing a child talking Danish and getting a talk with that family as well.

CIMG4152
Good opportunities to talk, read or just hang out in the trains salon.
CIMG4071
The train ride include meals – really good food which made choices hard sometimes!
CIMG4113
Broken Hill – did anybody besides me watch “The Flying Doctors”?

Here are a few pictures to show how different nature is in Australia:

CIMG3985

CIMG4139

CIMG3941

CIMG4326

CIMG4194To be with other Christians and meet their hospitality has also been a big part of this holiday. I began in Perth at a friend from my time at All Nations Christian College. She was house-sitting an amazing house with view of Swan River and the ocean. There is just something about being quiet and look at water! Another meeting was at the Scottish Presbyterian Church in Freemantle with the sign saying: open church. I came in during the last song in a short midday service but came to talk with a few of the church-goers. The pastor knew about ICF here in Phnom Penh because he knew the previous pastor here – small world! In Noosa I found a Lutheran church. So I had to visit that! Once again everybody were very friendly and open! The pastors name was Hansen and of American-Danish decent and had been to Denmark on a longer visit! Another was so kind to drive me back to my hotel and then also invite me for dinner the following day. It is so good to meet people this way – joined together by faith!

CIMG3875
It almost looks like a map – made me thankful how God has guided me through the  years!

I like cemeteries with their peacefulness and quietness. And it is interesting to see what people have written on the tombstones. The only cemetery I got around to this time was at Rottnest Island. It was a very small cemetery where most graves where with children. What hit me was that despite weathering one thing remained on most headstones – the cross – a giant testimony on what remains solid in both life and death.

CIMG3904

With that in mind I look forward to celebrating the birth of a little child, born as both man and God, in a stable more than 2000 years ago. And who fulfilled his mission by dying on that cross and through that defeat death!

A blessed Christmas to you all!

Arbejde…arbejde….ferie!!

Hvad kan man egentlig bruge tiden på som teamleder??

Ja, en hel del tid går lige nu med projektansøgninger  – for vi vil så gerne gøre så meget mere…og det kræver at DLM vil og kan bruge tid på de ting, vi gerne vil gøre – og vi har allerede gang i meget i Cambodja med kollegier og bibelskoleundervisning, engelsk for børn og sundhedsprojekt, børnepasning, studenterarbejde og forbønstjeneste og jeg kunne fortsætte med lange beskrivelser, men det vil jeg spare jer for i denne omgang. Alt det kræver også penge! Vi kan ALTID bruge lidt flere penge…. Men dem har vi ikke alle selv, så derfor er der gang i projektansøgninger! Men husk gerne at give en god julegave til Luthersk Mission (jeg sender gerne et kontonummer – og det bliver ikke mit private!), eller se hvordan direkte hos DLM her.

Noget andet man også kan som teamleder, er at tage med, når kolleger foreslår at besøge andre NGO´ere, for det er en god mulighed for at blive inspireret af hvad andre gør. DLM ved trods alt ikke fundet ud af alt indenfor missionsarbejde – den stadig nye teamleder gør i hvert fald ikke! Så der har været en tur til NGO´en “Justees” som laver print på T-shirts og derved giver arbejde til udsatte drenge/unge mænd.

CIMG3570
Udmåling inden der kan laves et print på t-shirten

I Cambodja laver mange organisationer fx en T-shirt til særlige begivenheder…bare spørg volontørerne som allerede har købt/fået nogle stykker! Hmmm…jeg kommer til at tænke på, jeg burde måske have nogle til vores næste konference…er det særligt nok?? Eller hvor stor en bestilling skal jeg mon sætte gang i til DLMs 150 års jubilæum??

Og en gang i mellem fortjener teamlederen også lidt ferie – mener hun da selv – og det har jeg besluttet at det skal være nu. Derfor har jeg givet mig selv en tidlig julegave: en tur til Australien i et par uger. Jeg skal bl.a. besøge en, som jeg gik på hold med på ANCC! Der er også en togtur tværs gennem Australien inden lidt afslapning og badeferie slutter turen af. Jeg GLÆDER mig! Jeg når også lige tilbage til Cambodja, inden der er en lille juleferie!

Adventstiden er noget anderledes i Cambodja end i Danmark på mange måder. Men også her er der et par julemarkeder…og volontørerne har tidligere opdaget, at jeg ikke har et voldsomt stort shoppegen. Men lige dér – jeg fik købt en del mere end de gjorde! Selvom det så måske ikke er til jul, men fx fødselsdagsgaver til nevøer og niecer! Men der var så mange flotte ting og som bonus er meget af det lavet af forskellige organisationer, som støtter lokal produktion!

julehygge PP

Lidt julehygge hos volontørerne i PP (2)
Volontørerne laver lige lidt med den sidste pynte-dej, som børnene ikke havde fået brugt!

 

 

 

 

 

 

 

En del af juleforberedelserne var Phnom Penh-volontørernes kombinerede julehygge og fødselsdagsfejring sidste lørdag – og hvor Siem Reap volontørerne tog natbussen til Phnom Penh for at komme på et overraskelsesbesøg. Så jeg var oppe kl 5.45, så de kunne få en nøgle hos mig og lukke sig ind i volontørhuset og lave overraskelsesmorgenmad! En hyggelig eftermiddag med god kage, stjernefletning (kompetencerne var heldigvis ikke glemt), havregrynskugler og godt selskab! Det er altså hyggeligt, når vi også kan være sammen på den måde!

CIMG3675Lige nu har Irma (min bil) så også sine nykker – så hun ville lige have lidt TLC (Tender Love and Care) eller tidlig julegave  (måske var hun bange for at blive overset!) i form af ny startmotor og oxygenmåler (og det er åbenbart ikke det samme som en SAT-måler fra mit hospitalsarbejde…). Irma ligger dog temmelig meget over det aftalte julegave niveau som er svarende til en Tiger-butik – jeg glemte nok at videresende DEN mail til Irma…. eller måske bare at lave en mailkonto til hende!

ENGLISH VERSION:

WORK…..WORK….HOLIDAY!!

What does a team leader actually do with her time??

Well, right now quite a lot of it is used on project application – because we really desire to do so much more…and requires that DLM will use resources on those things – and we are already involved in a lot in Cambodia with dormitoriers and teaching at bible school/colleges, English teaching for children and health care, daycare, student work and being prayer warrior and I could go on but I will spare you the long descriptions right now. All of that generates a need for money too! We are always able to use more money… but we (DLM) do not all of it ourselves, hence the application! But please feel free to give a donation to DLM here.

Another task as team leader is to join in when colleagues suggest to visit other NGOs as a good opportunity to be inspired by others. DLM does after all not know everything there is to know about missions – at least the still new team leader does not! So we went to visit “Justees” that makes prints on T-shirts and thereby provides jobs for vulnerable boys

CIMG3570
Measuring before making a print on the t-shirt

In Cambodia a lot of organisations make a T-shirt for special events…just ask the volunteers who already bought or receive some! Hmmm…I wonder if I should have some made for our next DLM conference…is that special enough? And how many should I order for the DLMs 150 years anniversary in March next year??

Every now and again the team leader also deserves a holiday – at least in her own opinion – and I have decided it is time now! So I have given myself an early Christmas gift: a trip to Australia for a couple of weeks. I am going to visit a friend from All Nations Christian College, because she actually lives in Perth which is perfect for the next part. I am also take the train across Australia from Perth to Sydney – 4 days. Then I will finish up with a beach holiday and rest! I am REALLY looking forward! I do get back to Cambodia in time for a small Christmas-break

Advent is somewhat different in Cambodia in comparaison to Denmark. But even here you may go to a Christmas fair…and the volunteers have discovered early on that I do not have a big heart for shopping! But at the Christmas fairs things are apparently different – and I bought more than they did! Even if it not all for Christmas but some birthday presents for nephews and nieces! But there were many beautiful things and as a bonus a lot are made by different organizations to support local production!

julehygge PP

Lidt julehygge hos volontørerne i PP (2)
Volunteers are make “cookies” with the last of decorative cookie-dough the children did not use!

 

 

 

 

 

 

 

A part of the Christmas preparetions was the Phnom Penh-volunteers combined Christmas fun and birthday celebration last Saturday – and where the Siem Reap volunteers came on the night bus to make a surprise visit. So I was up and ready at 5.45 am to pass on a key so the volunteers could make a surprise-breakfast! It was a cosy afternoon with good cake, paper-star-weaving (a Danish tradition where I have not lost my abilities), cookies/snacks and good company! I really do enjoy these times together!

CIMG3675Right now Irma (my car) has quite som whims – in order to get some TLC (Tender Love and Care) or an early Christmas gift too  (she might have been afraid to be overlooked!) in the form of a new starter and oxygen measurer (apparently not the same kind I know from my days at the hospital…). Irma is, however, quite over the agreed level for Christmas gifts around 1½ US$ – I propably forgot for forward THAT email til Irma… or even making a mail acount for her!